ข่าว

โรงพยาบาล พระนารายณ์มหาราช จัดวันพยาบาลแห่งชาติผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดลพบุรีว่า ในวันนี้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ทางโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ได้จัดงานวันพยาบาล แห่งชาติประจำปี 2560 วันนี้ วันที่18 ตุลาคม 2560 เวลา.10.00 น. โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560 นางกรรณิกา ฉ่ำพึ่ง หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เปิดเผยว่า ในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระ ราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบราชชนนี ในฐานพระองค์ท่าน ทรงเป็นพยาบาลอละตลาดพระชนม์ชีพ ของประชาชนด้วยพระเมตรอและพระวิริยะอุตสาหะ สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พยาบาล ให้ตระหนักถึงภารกิจของวิชาชีพจึงมีการกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ โดยปีนี้ ทางโรงพยาบาลพระนารายมหาราช ได้ร่วมกันจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรี นครินทราบราชชนนี โดยกิจกรรม ในวันนี้ประกอบด้วยการ การตักบาตรอาหารแห้ง เมื่อตอนเช้า กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและ ตรวจคัดกรองโรค เช่นปลาหวาน ความดันโลหิตสูง ตรวจโรคมวลกระดูก การบริหารงานการแพทย์ฉุกเฉิน การรับบริจาควรวัฒน์ บริการแพทย์แผนไทย บริการทันตแพทย์ และรวมทั้งจัดอาหารน้ำดื่มเอาไว้บริการประชาชน ในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผอโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ( นายแพทย์ นิพัธ กิตติมานนท์ ) เป็นประธานเปิดงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชเปิดเผยว่า ในวันนี้เป็นวันมงคลสูงสุดที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรง พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย คือพระราชธิดา และพระราชโอรส ที่ทรงเป็น พระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม อันประเสริฐถึง 2 พระองค์ ที่ทรงบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นานับปการ ทั้งด้านการศึกษา สมเด็จพระบรมราชชนนี ที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตรปราณี และ มีพระราขภารกิจ ที่ใกล้ชิต เกี่ยวข้องกับ งานสาธารณสุข และงานสังคมสงเคราะห์ มาโดยตลอดด้วยต้องกับพระราชจริยวัตรที่ทรงเอาพระทัยใส่ดูแล ดูแลราษฎรผู้เจ็บไข้ได้ป่วยและผู้ยากไร้ ในโอกาสนี้ทางโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช และนางพยาบาล ในโอกาสนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราขชนนี ขอให้เราร่วมใจกันสร้างจิตปณิธานที่จะดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาท ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความมานะพยายาม ความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน สืบต่อไป


ธเนศ วงศ์ใหญ่. ข่าว/ภาพ ศูนย์ข่าว5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี