ข่าว

อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เปิดแล้วตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มไดที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล ประธานเปิดโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้มีพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายมากขึ้นโดยขยายผลพื้นที่เดิม ส่งเสริมผู้ประกอบการทุกกลุ่มประเภทสินค้า ทุกระดับ (สินค้าเกษตร OTOP SME วิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย) และ ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย โดยมีการทำงานแบบบูรณาการ ทุกหน่วยงานในรูปแบบประชารัฐ ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพ ปริมณฑล และภูมิภาค ซึ่งตลาดประชารัฐ มี 9 ประเภท คือ ตลาดประชารัฐ Green Market ,ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้,ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ,ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข,ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด,ตลาดประชารัฐ ModernTrade,ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ,ตลาดประชารัฐต้องชมและตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม โดยรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 10 ? 30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งอำเภอชัยบาดาล มีผู้มาลงทะเบียน จำนวน 74 ราย และได้จัดโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าของสัมมาชีพชุมชน ผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพ แต่ขาดช่องทางและโอกาสในการจำหน่าย สร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ในการจำหน่ายสินค้าให้กับสัมมาชีพชุมชน เกษตรกรและผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้อำเภอชัยบาดาล ได้เปิดจำหน่ายสินค้า ในวันนี้ ซึ่งทำการเปิดพร้อมกันทั่วไปประเทศ


/////////////////////////////////////ภูธเนศ วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สละชีพ รื่นอุดม. ภาพ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี