กิจกรรม/สมาคมศิษย์เก่า

ผบ.นรด. เข้าตรวจเยี่ยมการรับสมัคร นศท. วันแรก ที่ค่ายทองฑีฆายุพลโท วีรชัย อินทุโศภน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พร้อมด้วยคณะนายทหาร เข้าตรวจเยี่ยมการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ กรมการสัตว์ทหารบก ค่ายทองฑีฆายุ อ.เมือง จังหวัด นครปฐม โดยมี พลตรี กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และพลตรี ปราการ ปทะวานิช ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ เมื่อช่วงเช้า วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ตามที่กองทัพบก ได้มอบหมายให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการวางแผนงาน ประสานงาน และกำกับดูแลการฝึกวิชาทหารให้กับ นศท. ทั่วประเทศ ทำให้ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จึงได้เน้นย้ำและยึดถือระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ ซึ่งก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษาของทุกปี ในช่วงเดือน พ.ค. ถึง มิ.ย. จะกำหนดให้เป็นห้วงเวลาของการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ พร้อมรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหารของ นศท. ชั้นปีที่ ๒-๕

การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (ส่วนกลาง) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ถูกกำหนดในช่วงวันที่ ๒๔-๒๕ พ.ค.๖๐ ต่อด้วยที่ศูนย์การกำลังสำรอง ถ.วิภาวดีรังสิต กทม. ช่วงวันที่ ๒๙ พ.ค. - ๑๐ มิ.ย. ๖๐ โดยผู้ที่สมัครจะต้องผ่านขั้นตอนการปฏิบัติครบทั้ง ๗ สถานี รวมถึงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายต้องผ่าน ๓๐๐ คะแนน (จาก ๓ ท่าปฏิบัติ ได้แก่ ลุก-นั่ง และวิ่ง ๘๐๐ เมตร ภายในเวลาที่กำหนด) และต้องผ่านการประเมินทัศนติ ตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเป็นวิธีการเพิ่มเติม เพื่อเป็นการคัดเลือกเยาวชนเข้าเป็น นศท. ทั้งชาย และหญิง ที่มีคุณภาพ ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ พร้อมมีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพ และมีอุดมการณ์ที่จะปกป้องเทิดทูนสถาบันของชาติ

นอกจากนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบ และได้เป็นนักศึกษาวิชาทหารทุกคนจะได้รับเเจกใบสมัคร เพื่อเป็น รด.จิตอาสา ซึ่ง นศท. ที่มีประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองที่เป็นลายลักษณ์อักษร จึงจะสามารถเข้าร่วมสมาชิก และเข้ากลุ่มติดต่อสื่อสารออนไลน์กับสมาชิก รด.จิตอาสา คนอื่นๆได้ทั่วประเทศ ด้วยการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นรักษาดินแดน โดยจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อได้รับเลขประจำตัว นศท. แล้วเท่านั้น สำหรับผู้สมัครที่ทำคะแนนไม่ถึง ๓๐๐ คะแนนในวันทดสอบ สามารถติดตามการประกาศผล การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ เพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การกำลังสำรอง ถ.วิภาวดีรังสิต กทม. ในวันที่ ๑๓ มิ.ย.๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป และทางเว็บไซต์ www.tdc.mi.th

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการเรียน รด. ก็เพื่อผลิตกำลังพลสำรองประเภทายทหารสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน ให้กับเหล่าทัพ (กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ) สำหรับใช้ในการเสริมกำลัง เพิ่มเติมกำลัง ทดแทนกำลัง ขยายกำลัง และสนับสนุน ประจำการในการปฏิบัติภารกิจการป้องกันประเทศ และด้านความมั่นคงของประเทศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองทัพในทุกด้าน โดยจะมีการเรียกกำลังพลสำรอง เข้ารับราชการทหารตามที่มรายชื่อที่จัดทำเป็นบัญชีบรรจุกำลังของหน่วยในระบบกำลังสำรอง เพื่อปฏิบัติภารกิจในยามสงคราม หรือในยามปกติตามภารกิจี่ได้รับหมอบหมาย เช่น กรณีภัยพิบัติร่วมกับกำลังประจำการต่อไป