กิจกรรม/สมาคมศิษย์เก่า

โครงการอบรมหลักสูตรกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ (กนช.)พันเอก ประสิทธิชัย อิ่มอักษร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงกรุงเทพฯ (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานเปิดพิธี หลักสูตรการอบรม กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ (กนช.) ณ.อาคารเรียน ห้อง 305 โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังรอง ซอยวิภาวดีรังสิต 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดน เขตดินแดง เมื่อช่วงเช้า วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
โดยมีวิทยากรเป็นผู้บรรยาย นำโดย พันเอก พีระพงศ์ ไชยศรี หัวหน้ากลุ่มงามข่าว กอ.รมน.กทม. และ สิบเอก เอกลักษณ์ นุชเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ กอ.รมน.กทม. โดยมีผู้เข้าอบรมหลักสูตร จำนวน 100 คน การอบรมดังกล่าว เน้นไปทางด้านข่าวที่เกี่ยวกับความมั่นคงต่างๆ ภัยคุมคามความมั่นคง ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี และการรายงานข่าวให้กับทางราชการ โดยจะเน้นทหารกองหนุนที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการฝึกเบื้องต้นมาแล้ว ในการช่วยทางราชการสืบหาข้อมูล โดยแบ่งการเข้าอบรมออกเป็น 2 รุ่น อบรม 2 วัน (รุ่นละ 1 วัน) รุ่นที่ 1 เริ่มอบรม วันเสาร์ ที่ 4 กุมพันธ์ 2560 และ รุ่นที่ 2 อบรม วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
ทั้งนี้ พันเอก ประสิทธิชัย ได้มอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตรทุกคน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจตลอดไป